استراتژی پاسخگویی به مسولیتهای اجتماعی و زیست محیطی

شركت با اتخاذ رویه احساس مسولیت در برابر مسولیت های اجتماعی اقدام به ایجاد مزیتهای زیست محیطی مینماید از موضوعات زیست محیطی قابل اشاره می توان به احداث تصفیه خانه موجود در شركت شهداب ناب خراسان اشاره نمود كه به تنهایی توان جوابگویی به كلیه واحدهای صنعتی شهرک فردوسی را دارا بوده و مساحتی بالغ بر ۳۶۰۰ مترمربع و ظرفیت ۳۰۰۰ مترمكعب در شبانه روز در حال فعالیت است.

 

 

استراتژی پاسخگویی به مسولیتهای اجتماعی و زیست محیطی
اجتماعی زیست محیطی تصفیه فردوسی

مطالب مرتبط

نظرات (0)

(برای مشاهده وثبت نظر کلیک کنید)