مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1396/12/29 شرکت گروه کارخانجات صنعتی تبرک (سهامی عام)

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1396/12/29 شرکت گروه کارخانجات صنعتی تبرک (سهامی عام)
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1396/12/29 شرکت گروه کارخانجات صنعتی تبرک (سهامی عام)
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1396/12/29 شرکت گروه کارخانجات صنعتی تبرک (سهامی عام)
مجمع_عادی_سالیانه گروه_کارخانجات_صنعتی_تبرک

نظرات (0)

(برای مشاهده وثبت نظر کلیک کنید)