استراتژی منابع انسانی

  • شناسایی، انتخاب، استخدام و بكارگماری نیروهای واجد شرایط با استفاده از روش های مناسب جذب نیرو.
  • پرورش و بهبود مستمر نیروی انسانی از طریق آموزش و افزایش مهارت ها با توجه به اهداف و برنامه های شركت.
  • اجرای سیستم های موثر جبران خدمات با توجه به بازار كار و به منظور افزایش میزان بهره وری منابع انسانی.
  • اجرای سیستم ارزشیابی عملكرد منابع انسانی با هدف رشد و توسعه همكاران، پرداخت حقوق و مزایا متناسب با عملكرد، برنامه ریزی نیروی انسانی، شناسایی استعدادهای همكاران.
  • استراتژی منابع انسانی
نیروی انسانی مهارت ارزشیابی عملکرد

مطالب مرتبط

نظرات (0)

(برای مشاهده وثبت نظر کلیک کنید)