آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طورفوق العاده شرکت کشت وصنعت شهداب ناب خراسان 1397/12/18(سهامی عام)

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طورفوق العاده شرکت کشت وصنعت شهداب ناب خراسان 1397/12/18(سهامی عام)
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طورفوق العاده شرکت کشت وصنعت شهداب ناب خراسان 1397/12/18(سهامی عام)
شهداب مجمع

نظرات (0)

(برای مشاهده وثبت نظر کلیک کنید)