مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1397/12/29 شرکت کشت وصنعت شهداب ناب خراسان (سهامی عام)

مدیرعامل تبرک
مدیرعامل تبرک
مدیرعامل تبرک
شهداب مجمع سالیانه

نظرات (0)

(برای مشاهده وثبت نظر کلیک کنید)