آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1396/12/29 شرکت گروه کارخانجات صنعتی تبرک (سهامی عام)

آگهی دعوت به مجمع شرکت گروه کارخانجات صنعتی تبرک
مجمع گروه

نظرات (0)

(برای مشاهده وثبت نظر کلیک کنید)