به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ و مجوز شماره ۹۶۴/۳۷۳۸۰۶-۰۸۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ سازمان بورس و اوراق بهادار مقرر گردید سرمایه شرکت از مبلغ ۷۵۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱,۰۴۰ میلیارد ریال، افزایش یابد.

ادامه ...

شرکت نوش پونه مشهد برای برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده خود آگهی داد.

ادامه ...

شرکت شهداب برای برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده خود آگهی داد.

ادامه ...

شرکت نوش پونه مشهد برای برگزاری مجمع عمومی سالیانه خود آگهی داد.

ادامه ...