معاونت مالی اداری شرکت تبرک گفت: درحال پیگیری ورود به بازارهای روسیه هستیم و امیدواریم به زودی به مرحله عقد قرار داد برسیم.

ادامه ...

مشاور وزیر جهادکشاورزی ضمن انتقاد از روغن وارداتی مصرف سرانه روغن را بین ۱۸ الی ۱۹ کیلوگرم دانست.

ادامه ...

با رسیدن سالروز روابط عمومی در تقویم رسمی کشورمان، شرکت تبرک مدیر جدید روابط عمومی خود را منصوب کرد.

ادامه ...

به گزارش روابط عمومی گروه کارخانجات تبرک (سهامی عام)، شرکت شهداب که در بازار توافقی فرابورس معامله می شود آگهی دعوت به مجمع عمومی خود را منتشر کرد.

ادامه ...

با توجه به نزدیک بودن مجمع کارخانه شهداب خراسان، کانال رسمی گروه کارخانجات صنعتی تبرک برای اطلاع رسانی بی واسطه به سهامداران خود افتتاح شد.

ادامه ...

شرکت شهداب خراسان در دو سال گذشته با رشد ۲۳۰ درصدی مواجه شده است.

ادامه ...

به گزارش روابط عمومی گروه کارخانجات صنعتی تبرک، حجتی وزیرجهاد کشاورزی با واردات شکر، روغن خام و گندم به صورت "ورود موقت" موافقت کرد.

ادامه ...