20ام شهریور 1399
آگهی دعوت

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1398/12/29 شرکت گروه کارخانه جات صنعتی تبرک (سهامی عام)

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1398/12/29 شرکت گروه کارخانه جات صنعتی تبرک (سهامی عام) به شماره ثبت: ۳۱۴۷۸ و شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۴۶۶۹۸۶

آگهی دعوت   آگهی دعوت

×