5ام مرداد 1399

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده سالیانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت کشت و صنعت شهداب نام خراسان (سهامی عام)

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده سالیانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت کشت و صنعت شهداب نام خراسان (سهامی عام) به شماره ثبت ۶۴۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۲۲۷۶۸

×