اشتغال‌زایی در مناطق محروم

اشتغال زایی در مناطق محروم

اشتغال زایی یکی از برنامه های اصلی این مجموعه است. یکی از سرمایه های ایران اسلامی، وجود جوانان مستعد، باهوش و توانمند در حوزه های مختلف است.

گروه کارخانجات تبرک با عنایت به وجود چنین ظرفیتی در کشور، اشتغال زایی جوانان را سرلوحه اهداف خود قرار داده است.

به بیان دیگر این هلدینگ، اشتغال زایی  راصرفا ابزاری برای توسعه فعالیت های اقتصادی خود نمی داند بلکه اشتغال زایی را مسئولیت و وظیفه خود می دانند.

در این راستا بخشی از مسئولیت اجتماعی خود را در حوزه اشتغال زایی در مناطق محروم تعریف نموده است.

    • شناسایی، انتخاب، استخدام و بكارگماری نیروهای واجد شرایط با استفاده از روش های مناسب جذب نیرو.
    • پرورش و بهبود مستمر نیروی انسانی از طریق آموزش و افزایش مهارت ها با توجه به اهداف و برنامه های شركت.
    • اجرای سیستم های موثر جبران خدمات با توجه به بازار كار و به منظور افزایش میزان بهره وری منابع انسانی.
    • اجرای سیستم ارزشیابی عملكرد منابع انسانی با هدف رشد و توسعه همكاران، پرداخت حقوق و مزایا متناسب با عملكرد، برنامه ریزی نیروی انسانی، شناسایی استعدادهای همكاران.

×