18ام تیر 1399

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1398/12/29 شرکت صنعت و بهاران گلبهار خراسان (سهامی عام)

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1398/12/29 شرکت صنعت و بهاران گلبهار خراسان (سهامی عام) به شماره ثبت 112 و شناسه ملی 10101892894

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1398/12/29 شرکت صنعت وبهاران گلبهار خراسان (سهامی عام)   آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1398/12/29 شرکت صنعت وبهاران گلبهار خراسان (سهامی عام)

×