شرکت نوش پونه

شرکت نوش پونه مشهد با مساحت عرصه 24864/21 و مساحت اعیان 15/060 مترمربع یکی از واحدهای مطرح گروه به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس و در تاریخ 1395/04/12 مجوز تغییر ماهیت به سهامی عام را دریافت و متعاقباً در تاریخ 1395/06/14 نزد سازمان بورس اوراق بهادار ثبت گردید. فعالیت تولیدی این شرکت مشتمل بر تصفیه روغن خام، تولید و بسته بندی روغن خوراکی، فراورده های آردی شامل کیک، کلوچه و شیرینی می باشد. بخشی از روغن سویای تصفیه شده در این کارخانه در خطوط تولیدی شرکت های هم گروه جذب می گردد.   شرکت نوش پونه مشهد با مساحت عرصه 24864/21 و مساحت اعیان 15/060 مترمربع یکی از واحدهای مطرح گروه به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس و در تاریخ 1395/04/12 مجوز تغییر ماهیت به سهامی عام را دریافت و متعاقباً در تاریخ 1395/06/14 نزد سازمان بورس اوراق بهادار ثبت گردید. فعالیت تولیدی این شرکت مشتمل بر تصفیه روغن خام، تولید و بسته بندی روغن خوراکی، فراورده های آردی شامل کیک، کلوچه و شیرینی می باشد. بخشی از روغن سویای تصفیه شده در این کارخانه در خطوط تولیدی شرکت های هم گروه جذب می گردد   شرکت نوش پونه مشهد   شرکت نوش پونه مشهد   شرکت نوش پونه مشهد   شرکت نوش پونه مشهد   شرکت نوش پونه مشهد   شرکت نوش پونه مشهد   شرکت نوش پونه مشهد   شرکت نوش پونه مشهد   شرکت نوش پونه مشهد    

×