12ام مرداد 1399
سهم‌واره تبرک

اسامی برندگان قرعه کشی سهم‌واره تبرک

به گزارش روابط عمومی گروه کارخانجات صنعتی تبرک، اسامی ۲ برنده خوش‌اقبال شب اول قرعه‌کشی سهم‌واره تبرک به شرح زیر است.

اسامی برندگان شب اول قرعه‌کشی سهم‌واره تبرک اعلام شد. به گزارش روابط عمومی گروه کارخانجات صنعتی تبرک، اسامی ۲ برنده خوش‌اقبال شب اول (۹۹/۰۴/۱۵) قرعه‌کشی سهم‌واره تبرک به شرح زیر است:   جهت مشاهده ویدئو قرعه‌کشی کلیک کنید. سهم‌واره تبرک   شب دوم (۹۹/۰۴/۱۶) جهت مشاهده ویدئو قرعه‌کشی کلیک کنید.   سهم‌واره تبرک   شب سوم (۹۹/۰۴/۱۷) جهت مشاهده ویدئو قرعه‌کشی کلیک کنید.   سهم‌واره تبرک   شب چهارم (۹۹/۰۴/۱۸)  جهت مشاهده ویدئو قرعه‌کشی کلیک کنید.   سهم‌واره   شب پنجم (۹۹/۰۴/۱۹) جهت مشاهده ویدئو قرعه‌کشی کلیک کنید.   سهم‌واره   شب ششم (۹۹/۰۴/۲۱) جهت مشاهده ویدئو قرعه‌کشی کلیک کنید.       شب هفتم (۹۹/۰۴/۲۲) جهت مشاهده ویدئو قرعه‌کشی کلیک کنید.     شب هشتم (۹۹/۰۴/۲۳) جهت مشاهده ویدئو قرعه‌کشی کلیک کنید.     شب نهم (۹۹/۰۴/۲۴) جهت مشاهده ویدئو قرعه‌کشی کلیک کنید.     شب دهم (۹۹/۰۴/۲۵) جهت مشاهده ویدئو قرعه‌کشی کلیک کنید.     شب یازدهم (۹۹/۰۴/۲۶) جهت مشاهده ویدئو قرعه‌کشی کلیک کنید.   برندگان شب یازدهم   شب دوازدهم (۹۹/۰۴/۲۸) جهت مشاهده ویدئو قرعه‌کشی کلیک کنید.   برندگان سایت   شب سیزدهم (۹۹/۰۴/۲۹) جهت مشاهده ویدئو قرعه‌کشی کلیک کنید.   برندگان سایت   شب چهاردهم (۹۹/۰۴/۳۰) جهت مشاهده ویدئو قرعه‌کشی کلیک کنید.   شب چهاردهم   شب پانزدهم (۹۹/۰۴/۳۱) جهت مشاهده ویدئو قرعه‌کشی کلیک کنید.   برندگان سایت- 4-31   شب شانزدهم (۹۹/۰۵/۰۱) جهت مشاهده ویدئو قرعه‌کشی کلیک کنید.     شب هفدهم (۹۹/۰۵/۰۲) جهت مشاهده ویدئو قرعه‌کشی کلیک کنید.   برندگان سایت- 5-2   شب هجدهم (۹۹/۰۵/۰۴) جهت مشاهده ویدئو قرعه‌کشی کلیک کنید.   شب هجدهم   شب نوزدهم (۹۹/۰۵/۰۵) جهت مشاهده ویدئو قرعه‌کشی کلیک کنید.     شب بیستم (۹۹/۰۵/۰۶) جهت مشاهده ویدئو قرعه‌کشی کلیک کنید.     شب بیست و یکم (۹۹/۰۵/۰۷) جهت مشاهده ویدئو قرعه‌کشی کلیک کنید.     شب بیست و دوم (۹۹/۰۵/۰۸) جهت مشاهده ویدئو قرعه‌کشی کلیک کنید.     شب بیست و سوم (۹۹/۰۵/۰۹) جهت مشاهده ویدئو قرعه‌کشی کلیک کنید.     شب بیست و چهارمین (۹۹/۰۵/۱۱) جهت مشاهده ویدئو قرعه‌کشی کلیک کنید.     شب بیست و پنجمین (۹۹/۰۵/۱۲) جهت مشاهده ویدئو قرعه‌کشی کلیک کنید.     شب بیست و ششمین (۹۹/۰۵/۱۳) جهت مشاهده ویدئو قرعه‌کشی کلیک کنید.     شب بیست و هفتمین (۹۹/۰۵/۱۴) جهت مشاهده ویدئو قرعه‌کشی کلیک کنید.   برندگان هفته پنجم قرعه کشی، جهت مشاهده ویدئو قرعه‌کشی کلیک کنید. سهمواره دوم هفته پنجم   برندگان هفته ششم قرعه کشی، جهت مشاهده ویدئو قرعه‌کشی کلیک کنید.   سهمواره دوم هفته ششم   برندگان هفته هفتم قرعه کشی، جهت مشاهده ویدئو قرعه‌کشی کلیک کنید.   سهمواره هفته هفتم

×