مجمع عمومی فوق العاده شرکت شهداب ناب خراسان(سهامی عام)

براساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/11/23 باتوجه به افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 750،000 میلیون ریال به مبلغ 1،040،000 میلیون ریال (ازمحل مطالبات وآورده نقدی مبلغ 290،000 میلیون ریال) درتاریخ 1397/04/30 درمرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت شهداب ناب خراسان(سهامی عام)
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت شهداب ناب خراسان(سهامی عام)
مجمع شهداب فرابورس دنیای اقتصاد

نظرات (0)

(برای مشاهده وثبت نظر کلیک کنید)