18ام تیر 1399

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1398/12/29 شرکت نوش پونه مشهد (سهامی عام)

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1398/12/29 شرکت نوش پونه مشهد (سهامی عام) به شماره ثبت 6717 و شناسه ملی 10380225279

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1398/12/29 شرکت نوش پونه مشهد   آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1398/12/29 شرکت نوش پونه مشهد

×