شرکت تبرک که پیشتر محصولات خود را به افغانستان در شرق ایران صادر می کرد حال مشتری جدیدتری در غرب به نام عراق پیدا کرده است.

ادامه ...

شرکت تبرک سری جدید قرعه کشی خود را با عنوان هفت گنج تبرک آغاز کرد.

ادامه ...

پس از برگزاری مجمع فوق العاده کشت و صنعت شهداب ناب خراسان در روز پنج شنبه مورخ ۲۵ شهریور ۹۵، تعدادی از سهامداران سوالات خود را از رضا اسدی نماینده گروه کارخانجات صنعتی تبرک پرسیدند.

ادامه ...

شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان امروز مجمع فوق العاده خود را با محوریت افزایش سرمایه برگزار کرد.

ادامه ...

شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان هفته گذشته را با رشد آغاز کرد.

ادامه ...

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان با نماد غشهداب بر روی کدال قرار گرفت.

ادامه ...

شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان در آخرین رده بندی بیشترین حجم معاملات طی سه ماه گذشته به رتبه نخست شرکت های صنایع غذایی رسید.

ادامه ...

برند تبرک به عنوان برند برتر سال ۹۵ از سوی اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی و انجمن مدیران صنایع خراسان انتخاب شد.

ادامه ...