12ام مرداد 1399
سهم‌واره تبرک

اسامی برندگان قرعه کشی سهم‌واره تبرک

به گزارش روابط عمومی گروه کارخانجات صنعتی تبرک، اسامی ۲ برنده خوش‌اقبال شب اول قرعه‌کشی سهم‌واره تبرک به شرح زیر است.

اسامی برندگان شب اول قرعه‌کشی سهم‌واره تبرک اعلام شد. به گزارش روابط عمومی گروه کارخانجات صنعتی تبرک، اسامی ۲ برنده خوش‌اقبال شب اول (۹۹/۰۴/۱۵) قرعه‌کشی سهم‌واره تبرک به شرح زیر است:   جهت مشاهده ویدئو قرعه‌کشی کلیک کنید. سهم‌واره تبرک   شب دوم (۹۹/۰۴/۱۶) جهت مشاهده ویدئو قرعه‌کشی کلیک کنید.   سهم‌واره تبرک   شب سوم (۹۹/۰۴/۱۷) جهت مشاهده ویدئو قرعه‌کشی کلیک کنید.   سهم‌واره تبرک   شب چهارم (۹۹/۰۴/۱۸)  جهت مشاهده ویدئو قرعه‌کشی کلیک کنید.   سهم‌واره   شب پنجم (۹۹/۰۴/۱۹) جهت مشاهده ویدئو قرعه‌کشی کلیک کنید.   سهم‌واره   شب ششم (۹۹/۰۴/۲۱) جهت مشاهده ویدئو قرعه‌کشی کلیک کنید.       شب هفتم (۹۹/۰۴/۲۲) جهت مشاهده ویدئو قرعه‌کشی کلیک کنید.     شب هشتم (۹۹/۰۴/۲۳) جهت مشاهده ویدئو قرعه‌کشی کلیک کنید.     شب نهم (۹۹/۰۴/۲۴) جهت مشاهده ویدئو قرعه‌کشی کلیک کنید.     شب دهم (۹۹/۰۴/۲۵) جهت مشاهده ویدئو قرعه‌کشی کلیک کنید.     شب یازدهم (۹۹/۰۴/۲۶) جهت مشاهده ویدئو قرعه‌کشی کلیک کنید.   برندگان شب یازدهم   شب دوازدهم (۹۹/۰۴/۲۸) جهت مشاهده ویدئو قرعه‌کشی کلیک کنید.   برندگان سایت   شب سیزدهم (۹۹/۰۴/۲۹) جهت مشاهده ویدئو قرعه‌کشی کلیک کنید.   برندگان سایت   شب چهاردهم (۹۹/۰۴/۳۰) جهت مشاهده ویدئو قرعه‌کشی کلیک کنید.   شب چهاردهم   شب پانزدهم (۹۹/۰۴/۳۱) جهت مشاهده ویدئو قرعه‌کشی کلیک کنید.   برندگان سایت- 4-31   شب شانزدهم (۹۹/۰۵/۰۱) جهت مشاهده ویدئو قرعه‌کشی کلیک کنید.     شب هفدهم (۹۹/۰۵/۰۲) جهت مشاهده ویدئو قرعه‌کشی کلیک کنید.   برندگان سایت- 5-2   شب هجدهم (۹۹/۰۵/۰۴) جهت مشاهده ویدئو قرعه‌کشی کلیک کنید.   شب هجدهم   شب نوزدهم (۹۹/۰۵/۰۵) جهت مشاهده ویدئو قرعه‌کشی کلیک کنید.     شب بیستم (۹۹/۰۵/۰۶) جهت مشاهده ویدئو قرعه‌کشی کلیک کنید.     شب بیست و یکم (۹۹/۰۵/۰۷) جهت مشاهده ویدئو قرعه‌کشی کلیک کنید.     شب بیست و دوم (۹۹/۰۵/۰۸) جهت مشاهده ویدئو قرعه‌کشی کلیک کنید.     شب بیست و سوم (۹۹/۰۵/۰۹) جهت مشاهده ویدئو قرعه‌کشی کلیک کنید.     شب بیست و چهارمین (۹۹/۰۵/۱۱) جهت مشاهده ویدئو قرعه‌کشی کلیک کنید.     شب بیست و پنجمین (۹۹/۰۵/۱۲) جهت مشاهده ویدئو قرعه‌کشی کلیک کنید.     شب بیست و ششمین (۹۹/۰۵/۱۳) جهت مشاهده ویدئو قرعه‌کشی کلیک کنید.     شب بیست و هفتمین (۹۹/۰۵/۱۴) جهت مشاهده ویدئو قرعه‌کشی کلیک کنید.  

×