شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان هفته گذشته را با رشد آغاز کرد.

ادامه ...

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان با نماد غشهداب بر روی کدال قرار گرفت.

ادامه ...

شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان در آخرین رده بندی بیشترین حجم معاملات طی سه ماه گذشته به رتبه نخست شرکت های صنایع غذایی رسید.

ادامه ...

برند تبرک به عنوان برند برتر سال ۹۵ از سوی اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی و انجمن مدیران صنایع خراسان انتخاب شد.

ادامه ...

شرکت شهداب در بین شرکت های صنایع غذایی بیشترین میزان رشد را به خود اختصاص داده است.

ادامه ...

افزایش سرمایه ۲۰ درصدی شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران تایید شد.

ادامه ...

محصولات شرکت نوش پونه به خاطر کیفیت بالای آن بازار خوبی در کشور افغانستان پیدا کرده و به آن صادر می شود.

ادامه ...